دانش نامه آبزی پروری

توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
کیفیت آب و تغذیه در پرورش متراکم میگو

درپرورش متراکم میگو، کیفیت، کمیت آب مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد. بهترین نرخ تبدیل غذا به رشـد وقتی به دسـت می آيدکـه غلظت اکسـیژن بالای چهـار میلی گرم در لیتر اسـت.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 05 فروردین,1399
پرورش متراکم میگو

در کشت متراکم میگو كيفيت پست لاروها در بازدهی پرورش بسـیار تعیین کننده اسـت. لذا بایـد خرید پسـت لارو از سـالنهایی باشـد که کلیه کارهـای کیفـی مراحـل لاروی میگو را انجام داده باشـند

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
تعیین جنسیت تاسماهی به روش سوندزنی

در این روش نمونـه بـرداری از غـدد تناسـلی از طریـق دیـوارۀ شـکم یـا از طریـق عضـلات جانبـی (بیـن پـلاك های شـکمی و پهلویـی) توسط یک میله ( سـوند یـا سـوك میلـه ای فـولاد و نـازك بـه طـول 50 سـانتی مت

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 03 فروردین,1399
روش اولتراسونوگرافی در تعیین جنسیت ماهی خاویاری

برای تعیین جنسیت ماهیان خاویاری روش اولتراسـونوگرافی ابـزار مناسـبی میباشد. ایـن روش به تجهیـزات تخصصـی نیـاز دارد و فقـط بایـد توسـط افراد با تجربه به تکنیـک اولتراسـونوگرافی انجام شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 22 اسفند,1398
روشهای تعیین جنسیت ماهی خاویاری

بکارگیری روش هـای سـاده، علمـی و کم تهاجمـی تعیین جنسـیت ماهیان خاویاری مـی تـواند از بروز زیـان هـای مالـی پـرورش دهنـدگان به جهت هزینـه هـای دورۀ طولانـی پـرورش ماهیـان نـر جلوگیری کند

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 21 اسفند,1398
بیماری كلومناریس (دهان پنبه ای) در ماهیان

این بیماری معمولا بصورت خودبخودی اتفاق نمی افتد اما در اثرجراحات ماهیان یا کمبود های فیزیکی آب و تغذیه ای و وجود استرس های محیطی حاصل می گردد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو چهار شنبه, 21 اسفند,1398
بیماری باکتریایی ماهی

ماهیان دردوره پرورش درگیر انواعی از بیماریها میشوند که عوامل باکتریایی یکی از موارد مهم در ایجاد بیماری ماهیان می باشد که با در نظر گرفتن مسائل مهم بهداشتی می توان از بروز این بیماریها جلوگیری کرد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو شنبه, 17 اسفند,1398
بیماری نکروز لوزالمعده (IPN ) قزل آلا

نکروز عفونی لوزالمعده IPN با عامل ویروسی یک نوع بیماری مسری است که موجب بروز بیماری در اکثر آزاد ماهیان پرورشی آبهای شیرین میگردد و گاهی تا صد در صد تلفات در ماهیان 1-4 ماهه را به دنبال دارد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
تعیین درصد غذادهی ماهی

روند رشد ماهی به عواملی همچون تغذیه، دما، کیفیت آب، داروها و …وابسته است که این عوامل میتوانند دلیل افزیش یا کاهش رشد باشند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 06 اسفند,1398
بیماری کیسه شنا ماهی و درمان آن

کیسه هوا (Swim Bladder)یک اندام داخلی و کیسه ای شکل در بدن ماهی است که درون آن پر از نوعی گاز است و ماهی به وسیله آن بدون صرف انرژی اضافی تعادل خود را در عمق های مختلف آب حفظ میکند.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو یکشنبه, 04 اسفند,1398
عوامل بیماری زا در ماهیان

عوامل بیماری زای ماهیان دارای نشانه های خاصی هستند که اغلب در ابتدای بیماری قابل تشخیص نبوده و به عبارت دیگر عوامل بیماری‌زا پس از پیشرفت، سبب ایجاد تغییراتی در رفتار ماهی می شود.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو سه شنبه, 27 اسفند,1398
مولدین خاویاری و اثر دما در رسیدگی آن

درجه حرارت آب به‌عنوان یک عامل تحریک‌کننده رسیدگی نهایی نقش مهمی در فیزیولوژی تولیدمثل و اوولاسيون دارد اما افزایش بیش از دامنه مطلوب دما می‌تواند سبب تخریب تخمک‌ها و جذب آنها گردد .

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 15 اسفند,1398
تغذیه ماهی قزل آلا

خوراک و احتیاجات غذای ماهی قزل آلا در هر مرحله ای از رشد بنا به دلایل:1 - تغییر در اندازه 2- تغییر وزن ماهی، متفاوت است

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو دوشنبه, 14 بهمن,1398
استخرهای پیش ساخته جهت پرورش انواع ماهی

این استخرها درسایز و جنسهای متفاوت (استخر پیش ساخته زینکالیوم و استخر پیش ساخته گالوانیزه) برای پرورش ماهی توسط شرکت آبزیکو تولید و اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب...
توسط آبزیکو پنجشنبه, 10 بهمن,1398
پرورش ماهی دراستخر پیش ساخته گالوانیزه یا زینکالیوم

آبزیکو با تولید و ارائه استخرهای پیش ساخته با تنوع درجنس، قیمت و ابعاد متناسب با تقاضا، توانسته در هر شرایط آب و هوایی و محدودیت زمین و آب، پرورش را برای تمام گونه های ماهی و میگو آسان و ارزان سازد.

ادامه مطلب...