پرورش متراکم ماهیان گرمابی مجموعه آقای قانع پسند

  • پروژه :پرورش متراکم ماهیان گرمابی مجموعه آقای قانع پسند
  • وضعیت :کامل
  • پروژه رتبه بندی :
  • سفارش :09117661818

پرورش متراکم ماهیان گرمابی مجموعه آقای قانع پسند

نام پروژه: پرورش متراکم ماهیان گرمابی مجموعه آقای قانع پسند

مکان: استان گیلان- پشت ورزشکاه سردار جنگل
 نوع گونه: کپور
تعداد استخرپیش ساخته آبزیکو: 14عدد
قطر استخر: 6 متر
منبع آب: کانال و چاه
نوع هواده: دستگاه بلوئر( دمنده هوا) و دفیوزر
 نوع تصفیه: حوضچه آرامش
 تجهیزات بکاربرده شده: سالن تکثیر ماهیان گرمابی، استخر پیش ساخته آبزیکو،ساید چنل، دفیوزر لوله ای، کانال مرکزی و خروجی پابلونکا